Risikovurdering

Hva er enkel risikovurdering?

Kort sagt: Et verktøy til å avdekke uønskede hendelser

Viktige begrep med korte forklaringer

Uønsket hendelse:
hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø eller materielle verdier. For eksempel er rot og uorden en uønsket tilstand, mens det at en faktisk snubler i rotet en uønsket hendelse.

Dersom vi skal lage risikoanalyse i henhold til NS 5814 eller andre relevante standarder (som bedriften kan være underlagt) kommer vi ikke utenom bruk av sannsynlighet og konsekvensvurderinger.

 
Sannsynlighet / Konsekvens

 

Sannsynlighet

Når en spør etter sannsynlighet, spør en etter hvor ofte det er tenkelig at en definert hendelse inntreffer. Om den inntreffer flere ganger daglig, hver dag, hvert år, hvert hundre år? Spesielt om hendelsene inntreffer sjelden, eller aldri har skjedd til nå, kan det være vanskelig å si noe om hvor sannsynlig de er, og en av de viktige sakene man må avklare før man går i gang med risikoanalyser, er å avgjøre hvordan man skal definere dette.

 

Konsekvens

På samme måte som standarden legger opp til en beregning av sannsynlighet, ønsker den også at en foretar en vurdering av konsekvens. En konsekvensanalyse betyr kort og greit at man sier noe om hvilke følger de definerte, uønskede hendelsene kan få. Det kan være alt fra små konsekvenser til de katastrofale.

Husk at de uønskede hendelsene vil få ulik grad av konsekvenser for personer, ytre miljø og materiell eller økonomi. For eksempel vil en uønsket hendelse som at en person skyter seg med spikerpistol, kunne få store konsekvenser for personen, men ingen konsekvenser for ytre miljø. Derfor skiller vi gjerne i person, materiell og miljø.

Konsekvensvurdering betyr å vurdere konsekvens dersom en hendelse inntreffer.

 
Risiko

Risiko er et begrep som består av både sannsynlighet og konsekvens, og blir ofte fremstilt som sannsynlighet ganger konsekvens.

Altså hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe- og hva som kan blir følgene.

En risikoanalyse gjøres ved å beskrive eller beregne risiko på en slik systematisk måte. Når en beregner risiko illustreres dette ofte i form av farger og matrise.

 
Akseptkriterier

Akseptkriterier er et viktig begrep. Akseptkriterier vil kunne variere fra bransje til bransje, fra bedrift til bedrift og kanskje fra arbeidsoperasjon til arbeidsoperasjon, og går rett og slett på hva en aksepterer av risiko

 

Før en går i gang med risikoanalysene i bedriften vil det være viktig at en har klart for seg hva en kan akseptere, og ikke.

En risikovurdering er en sammenligning av resultat av risikoanalyse og akseptkriterier. Med det menes at man ser på risikonivået som er identifisert, hvor høy eller lav risikoen er, og så vurderer man om risikonivået er tilfredsstillende lavt. Om risikonivået kan aksepteres eller ikke.

 

Om det ikke kan aksepteres må noe gjøres, og man må komme med forslag til risikoreduserende tiltak.

Risikoreduserende tiltak - fra risikovurdering til opplæring

Risikoreduserende tiltak reduserer risikoen ved at de enten reduserer sannsynligheten for at hendelsen inntreffer. Altså hvor ofte. Eller ved at tiltaket reduserer konsekvensene om uhellet skulle være ute. Opplæring er en viktig faktor for å hindre eller begrense sannsynligheten for uhell.

 

Et eksempel er om en til stadighet opplever at en mister gods ved løfteoperasjoner pga av at det ikke er stroppa på rett måte. Et tiltak som vil redusere hyppigheten, altså sannsynligheten for hendelsen, er at en sørger for å stroppe riktig. En annen måte å redusere risikoen på er å sørge for at det alltid er avsperra i løfteområdet slik at ingen befinner seg under løftet. Da vil ingen få løftet i hodet om det skulle falle ned - altså reduserer en konsekvensene for personer. De materielle konsekvensene vil likevel kunne bli høye etter dyre ting man løfter på. Risikoreduserende tiltak er altså tiltak som vil bidra til å redusere risiko.

 

Forskriften legger til grunn at det er foretatt en risikovurdering, og at man har konkludert med at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, og hvilke risikomoment som er relevante. Resultatet av risikovurdering er altså en del av den dokumenterte sikkerhetsopplæring.

 

Riktig stropping er en del av opplæringen. Likeledes avsperring av området om nødvendig. Begge deler inngår i opplæring som enten kan være sertifisert eller dokumentert.