OM Dokumentert opplæring på arbeidsutstyr

Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis på arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Eksempel kan være dreiebenk, motorsag, fresemaskiner osv. Opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetente til det.

Dokumentert sikkerhetsopplæring ble innført som et begrep i Norge gjennom Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, best 555 som kom i 1998, §48 (derav det tidligere navnet DOK48 gruppen). Siden den gang har stadig flere aktører arbeidet med å utvikle "god nok" opplæring og gode systemer for dokumentert sikkerhetsopplæring.

Av de kjente fagområdene er nok personløfter bransjen den som har kommet lengst. Her er det for lengst innarbeidet flere alternative læremateriell som er for salg, og dessuten er det tilbud om instruktørkurs flere ganger i året.

Når det gjelder øvrige typer arbeidsutstyr er det meget store variasjoner i hva som er etablert av bransjefelles ordninger.
 
DOKUMENTERT GRUPPEN har arbeidet i mange år for å få til en god harmonisering på dette området med læreplaner som er omforente av de forskjellige bransjene.

Kartlegging av farer
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer, og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.

Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter. 

Dokumentert sikkerhetsopplæring
Det skal gis dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr eller arbeidsituasjoner som kan medføre fare. 
Eksempel kan være dreiebenk, motorsag, fresemaskiner, arbeid i høyden, vinkelsliper, kjøttsag, osv.
 
Opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetente til det.

Kompetansevurdering kan typisk dokumenteres etter kriterier som:

 • Generell relevant faglig bakgrunn.
 • Egen brukererfaring med det aktuelle utstyret.
 • Teknisk kunnskap om utstyr, bruksforhold og bruksbegrensninger.
 • Kunnskap om gjeldende regelverk, forskrifter og aktuelle standarder.
 • Pedagogisk formidlingsevne.


Opplæringen skal inneholde en teoretisk og en praktisk opplæringsdel.

Husk at praksis er ikke det samme som praktisk opplæring.
Opplæringen skal minimum gi kunnskaper om:

 • Oppbygging
 • Betjening
 • Bruksegenskaper
 • Bruksområde
 • Vedlikehold og kontroll.
 • Krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning.

 
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt. Derav dokumentert opplæring.
 
Kravene til dokumentert sikkerhetsopplæring er hjemlet i Forsrift om utførelse av arbeid §10

DOK48 gruppen har arbeider for å få til god harmonisering, med læreplaner som er omforente av de forskjellige bransjene.

Har du innspill, ideer, behov, eller ønsker å bidra i arbeidet med opplæringsplaner osv. ta gjerne kontakt med sekretariat på info@noorsi.no